Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W ŁOMŻY

Podstawa prawna: 1. Przedszkole działa na podstawie; 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm.), 2) ustawy z dnia 26 stycznia1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97 poz.674, z późn. zm.), 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r.. nr61, poz.624 z póź. zm.) 4) inne obowiązujące akty prawne, aktu założycielskiego oraz niniejszego statutu.

 

Rozdział 1 .  Nazwa i siedziba przedszkola

§ 1

 1. Przedszkole jest placówką publiczną.
 2. Przedszkole Publiczne nr 9  zwane dalej Przedszkolem, ma siedzibę w Łomży, ul. Prusa 11a, 18-400 Łomża.
 3. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Publiczne nr 9 , ul. Prusa 11a, 18-400 Łomża
 4. uchylony
 5. Nazwa Przedszkola może zawierać imię przedszkola, które nadaje mu organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.
 6. Organem prowadzącym Przedszkole jest  Miasto Łomża.
 7. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
 8. Przedszkole jest jednostka  budżetową, którego działalność finansowana jest przez Urząd Miejski w Łomży oraz rodziców w formie opłat za świadczenie usług przez placówkę na rzecz dzieci i ich rodziców.

 

Rozdział 2 .  Inne informacje o przedszkolu

§ 2

 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są  zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
 2. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego.

2a.Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie

przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują:

1)    Zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka,

2)    Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w sferze umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,

3)    Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka

4)    Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,

5)    Działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci,

6)    Zajęcia z religii z udziałem nauczyciela katechety.

 1. Wysokość opłaty za świadczone przez przedszkole usługi ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżąca uchwałą Rady Miejskiej w Łomży.
 2. Opłaty godzinowe za świadczone przez przedszkole usługi  pobierane są z góry do końca każdego miesiąca.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie.
 4. Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać:

1)    Pracownicy przedszkola za odpłatnością zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową  .

2)    Dzieci, z którymi prowadzona jest całodzienna działalność wychowawczo –dydaktyczno -opiekuńcza korzystają z trzech posiłków w ciągu dnia, zgodnie z obowiązującymi normami  określonymi odrębnymi przepisami, w ramach obowiązującej stawki żywieniowej

3)    Dzieci realizujące podstawę programową mogą korzystać z obiadu lub za odpłatnością z napojów przygotowywanych w placówce do kanapek przyniesionych z domu.

 1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej  ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzący.

7a.Z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających do przedszkola

zawierane są pisemne umowy, które regulują ogólne zasady wnoszenia opłat

za przedszkole

 1. uchylony
 2. uchylony

10. Za prawidłowy rejestr uczęszczania dziecka do Przedszkola oraz miesięczne zestawienie dni i godzin obecności odpowiada nauczyciel grupy.

11. Wykaz dni i godzin nieobecności sporządza nauczyciel w ostatnim dniu miesiąca.

12.  uchylony

13. W przypadku rezygnacji z Przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym dyrektora w formie pisemnej najpóźniej z końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację.

14. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka, nie realizującego rocznego przygotowania przedszkolnego, z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)    systematycznego zalegania z odpłatnością za Przedszkole

2)    nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie bez zgłoszenia tego faktu w  Przedszkolu

3)    nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu oraz zarządzeń dyrektora.

15. Za prawidłowe i terminowe rozliczenie odpłatności za Przedszkole odpowiada główna księgowa.

 

§ 3

 1. Dyrektor Przedszkola jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy oraz zarządzenia Ministra Płacy i Polityki Socjalnej dla osób zatrudnionych w przedszkolu.
 2. Nauczyciele zatrudniani są w Przedszkolu na podstawie ustawy Karta Nauczyciela  oraz zarządzeń wykonawczych do tej ustawy.

 

§ 4

 1. W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
 4. Sytuacje wypadkowe zgłaszane są dyrektorowi Przedszkola przez nauczycieli sprawujących opiekę nad dzieckiem i rejestrowane w „Karcie zdarzeń kryzysowych”

 

Rozdział 3. Cele i zadania przedszkola

§ 5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w tym, w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem Przedszkola jest stworzenie możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do nauki w szkole podstawowej poprzez:

 

1)    Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych  w codziennym życiu,

2)    Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci, tak żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)    Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4)    Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5)    Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)    Troska o zdrowie i ich sprawność fizyczna,

7)    Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach i grach sportowych,

8)    Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

9)    Wprowadzenie dzieci w  świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

10) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

11) Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci w obszarach wymienionych w podstawie programowej.

 1. Przedszkole umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej zgodnie z wolą rodziców poprzez:

1)    Dbanie o kulturę języka polskiego.

2)    Organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym.

3)    Tworzenie tradycji przedszkola.

4)    Zapoznanie dzieci z historią i symbolami narodowymi.

5)    Przybliżanie tradycji i kultury regionu.

3a.Dopuszcza się możliwość korzystania z usług przedszkola dzieciom różnych

Narodowości i różnych wyznań, gwarantując:

1)    Wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania odrębności narodowej i religijnej.

2)    Opiekę w czasie zajęć, w których nie mogą uczestniczyć ze względu na swą kulturową odrębność z zastrzeżeniem konieczności pełnej akceptacji przez rodzica warunków w jakich funkcjonuje przedszkole     (organizację, język, kulturę, obyczaje, żywienie)

 1. uchylony
 2. uchylony
 3. Podstawowymi formami działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola są:

1)    Zajęcia edukacyjne z całą grupą.

2)    Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

3)    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające

nieharmonijny rozwój dzieci.

4)    Okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu

ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych.

5)    Spontaniczna działalność dzieci.

6)    Zajęcia dodatkowe organizowane za zgoda rodziców.

7)    Zabawy swobodne lub organizowane z małym udziałem nauczyciela.

8)    Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

 1. Zadania edukacyjne  Przedszkola realizowane są w ramach następujących obszarów :

1)    Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2)    Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

3)    Wspomaganie rozwoju mowy dziecka.

4)    Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5)    Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6)    Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7)    Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8)    Wychowanie przez sztukę – muzykę i śpiew, pląsy i taniec.

9)    Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną.

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 6

 1. Wobec rodziny Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą działania wychowawcze, a w szczególności:

1)    Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

2)    Wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uzgadnia kierunki i zakres zadań realizowanych w Przedszkolu

3)    Informuje o postępach dzieci.

 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach wskazanych w „Rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach….” . Polega ona na:

1)     Rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych dziecka.

2)     Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka

wynikających z różnych okoliczności utrudniających jego prawidłowe

funkcjonowanie.

3)     Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka

wynikających z jego uzdolnień i predyspozycji.

4)     Zaspakajaniu potrzeb dzieci uzdolnionych oraz tych, które potrzebują

indywidualnego wsparcia

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana w następujących formach:

1)  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

2)  Zajęcia logopedyczne

3)  Zajęcia socjoterapeutyczne

4)  Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

5)  Porady i konsultacje

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy rodzica, nauczyciela lub specjalisty, poradni psychologiczno-pedagogicznej, pomocy nauczyciela.
 2. Dyrektor powołuje zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej z nauczycieli i specjalistów, którymi kieruje koordynator.
 3. Do zadań zespołu należy:

1)  Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych dzieci

2)  Określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy, odpowiednio do dokonanego rozpoznania

3)  Dokonywanie okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy

4)  Przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem

5)  Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli

6)  Współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 7

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć w budynku oraz poza budynkiem Przedszkola.
 2. Pracownicy placówki powinni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu, zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
 3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
 4. Przez cały dzień pobytu w Przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodne z programem i planem zajęć.
 5. Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 6. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 7. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 8. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad dziećmi.
 9. W przypadku choroby dziecka nauczyciel telefonicznie zawiadamia o tym rodziców / prawnych opiekunów/.

10. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych symptomach /np. temperaturze/.

11. Na zajęciach dodatkowych organizowanych w placówce za bezpieczeństwo dzieci  odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel /od momentu zabrania dzieci z sali zajęć do ich oddania nauczycielowi wychowawcy/

12. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności, nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.

13. W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

14. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców /opiekunów prawnych/

15. W przypadku, kiedy rodzic /opiekun prawny/ nie ubezpiecza w przedszkolu dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi stosowne oświadczenie.

§ 8

 1. Szczegółowe zasady  przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnione przez nich osoby zapisane są w dokumencie Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego nr9 w Łomży/zał. Nr1/
 1. Z zasadami tymi rodzice zapoznawani są na pierwszym grupowym zebraniu  w danym roku szkolnym.

 

§ 9

 1. W miarę możliwości w przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
 2. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaja zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie a także formy współpracy z rodzina określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 4. Organy Przedszkola oraz ich kompetencje i współdziałanie

§ 10

 1. Organami Przedszkola są:

1)    dyrektor Przedszkola

2)    Rada Pedagogiczna

3)    Rada Rodziców.

 

§ 11

 1. Dyrektor jest powołany i odwołany  zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
 2. Dyrektor działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r art.41.
 3. Dyrektor  Przedszkola kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje placówkę na zewnątrz wobec organu prowadzącego, organu nadzoru i innych instytucji.
 4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zobowiązania jednostki.
 5. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

§ 12

 1. Do zadań dyrektora Przedszkola należy; planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola a w szczególności:

1)    Tworzenie warunków do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych

2)    Kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych

3)    Współdziałanie z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty

4)    We współpracy z główną księgową opracowanie i realizowanie planu finansowego placówki, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej Przedszkola

5)    Podpisywanie dokumentów składanych do banku

6)    Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji

7)    Wstrzymanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa

8)    Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnych przepisach

9)    Decydowanie o doborze technik i narzędzi wykorzystywanych przy przeprowadzaniu badań diagnostycznych. Dyrektor może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi

10)  Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego

11)  Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informację o realizacji planu nadzoru zawierającą: zakres wykonania planu, wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

12)  Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz dorobku zawodowego określonych w odrębnych przepisach

13)  Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

14)  W przypadku konieczności powoływanie i kierowanie pracą  komisji kwalifikującej dzieci do przedszkola

15)  Podejmowaniem decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola w trakcie roku szkolnego, oraz skreśleniu dziecka z listy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej

16)  Powierzenie i odwoływanie za stanowiska wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego

17)  Ustalanie ramowego rozkładu dnia

18)  Organizowanie prac remontowo-konserwacyjnych

19)  Dopuszczanie programów wychowania przedszkolnego do użytku po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

20)  Zapewnienie nauczycielowi warunków do odbycia stażu

21)  Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela

22)  Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje do podejmowania innowacji pedagogicznych

23)  Wykonywanie zadań wynikających z innych przepisów

24)  Wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez placówkę”

 

§ 13

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
 2. Dyrektor decyduje o:

1)    Zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola

2)    Przyznawania nagród i wymierzaniu kar porządkowych dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola

3)    Wystąpieniu z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola

 1. Do zadań dyrektora jako kierownika zakładu pracy należy ponadto:

1)    Organizowanie spraw kadrowych

2)    Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem

3)    Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowanie przestrzegania ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę

4)    Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola

5)    Organizowanie i prowadzenie kancelarii Przedszkola

6)    Organizowanie przeglądu technicznego budynku

7)    Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku

 

§ 14

 1. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w przypadku gdy w przedszkolu nie działają związki zawodowe ich rolę przejmują wytypowani przez ogół pracowników przedstawiciele załogi. Zakres współdziałania obejmuje w szczególności:

1)    Zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy

2)    Ustalanie zasad i kryteriów oceny pracy nauczycieli

3)    Określanie regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników, funduszu świadczeń socjalnych

 1. Dyrektor za zgoda organu prowadzącego może powołać wicedyrektora,  który współpracuje w sprawach do jakich został upoważniony przez dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora, zastępuje go wicedyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 15

 1. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art.40-43 z późn zm./ oraz z rozporządzeń wykonawczych
 2. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin przez siebie ustalony.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  przedszkolu.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, Rady Rodziców albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 8. Nauczyciele oraz zaproszeni goście   są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 9. Rada Pedagogiczna  ustala  regulamin swojej działalności.

 

§ 16

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)    Opracowanie i zatwierdzanie rocznego planu wychowawczo -dydaktycznego Przedszkola

2)    Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu

3)    Ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

4)    Przygotowanie projektu statutu Przedszkola albo jego zmian; zatwierdzanie go

5)    Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola

6)    Na wniosek organu prowadzącego wybiera przedstawiciela spośród siebie wchodzących w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola

 1. Rada Pedagogiczna wnioskuje:

1)   Do organu prowadzącego o nadanie imienia placówce

2)    Do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora

3)    Do dyrektora Przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    Organizację pracy Przedszkola

2)    Projekt planu finansowego Przedszkola

3)    Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień

4)    Pracę dyrektora na wniosek odpowiedniego organu

5)    Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczych

6)    Proponowanego przez dyrektora kandydata na stanowisko wicedyrektora

7)    Programy autorskie zatwierdzane przez dyrektora do użytku w Przedszkolu

8)    Pracę dyrektora w przypadku dokonywania oceny jego pracy.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Pedagogicznej

 

§ 17

1.  Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców wychowanków.

2.  Rada Rodziców działa zgodnie z   własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

3.  Kompetencje Rady Rodziców wynikają z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art.53-54 z późn. zm./ oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

4.  Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Przedszkolu.

5.  W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.

6.   Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.

7.  Uchwały i decyzje Rady Rodziców są jawne, umieszczane  na tablicy ogłoszeń, z wyłączeniem niektórych spraw  personalnych uznanych za poufne.

8.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)    Uchwalanie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola

2)    Opiniowanie planów pracy Przedszkola

3)    Opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów

4)    Opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela

5)     uchylony

6)    Typowanie  jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola na wniosek organu prowadzącego

7)    Typowanie swych przedstawicieli do pracy w komisji kwalifikującej dzieci do przedszkola

8)    Współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców

9)    Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Przedszkola.

 

§ 18

Zasady współdziałania organów Przedszkola

1.  Organy Przedszkola są zobowiązane do współpracy, do dbania o dobry klimat Przedszkola, do współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju wychowanków.

2.  Spory między organami Przedszkola rozstrzygane są w drodze negocjacji pomiędzy dyrektorem Przedszkola, trzyosobowym zespołem wybranym przez radę rodziców spośród jej członków i trzyosobowym zespołem wybranym przez Radę Pedagogiczną spośród jej członków.

3.  W razie zaistnienia sporu między organami Przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4.  Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1  miesiąca od zawiadomienia.

5.  Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w której strona jest dziecko /dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka/:

1)    Rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni od zajścia do dyrektora, który ją niezwłocznie rozpatruje

2)    Jeśli skarga wniesiona jest ustnie dyrektor sporządza notatkę w obecności rodzica, który ją podpisuje

3)    Dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków

4)    O rozstrzygnięciu skargi dyrektor powiadamia zainteresowana osobę pisemnie

5)    W przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi jest nie satysfakcjonujące rodzic może złożyć skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6.  Skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola rozpatruje Dyrektor.

7.  Uchylony.

8.  Uchylony.

 

Rozdział 5. Organizacja Przedszkola

§ 19

 1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora.

 

 1. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami i zawiera: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska, ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 2. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy  czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

3a. Na realizację podstawy programowej wyznacza się nie mniej niż 5 godzin

dziennie, przy czym:

1)    Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę(w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

2)    Co najmniej 1/5 czasu ( przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.                  (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

3)    Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

4)    Pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel opiekujący się danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,  wraz z tematami poszczególnych zajęć. Rozkład dnia uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci.
 2. Pobyt dzieci w ogrodzie lub na spacerze organizowany jest prze sprzyjających warunkach atmosferycznych.
 3. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1)    Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów

2)    Salę gimnastyczną

3)    Salę terapii SI

4)    Gabinet logopedy i psychologa

5)    Salę zajęć dodatkowych

6)    Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

7)    Kuchnię

8)    Szatnie i łazienki dla dzieci i personelu

9)    Ogród przedszkolny

 1. uchylony
 2. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 3. Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Przedszkole może organizować wyjazdy dzieci na „zielone przedszkole”

11. Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu są określane zarządzeniem dyrektora.

 

§ 20

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i podanych do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego.
 2. W czasie przerw w pracy Przedszkola dzieci mają zapewnioną opiekę w innych, dyżurujących placówkach, ustalonych przez organ prowadzący.
 3. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, okresy przedświąteczne, przedłużone weekendy, wysoka zachorowalność dzieci) przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.
 4. W okresach obniżonej frekwencji przedszkole zapewnia opiekę przy liczbie zgłoszeń większej niż 10  wychowanków.
 5. W zależności od potrzeb organizacyjnych istnieje możliwość łączenie grup w godzinach schodzenia i rozchodzenia się dzieci.

 

§ 21

 1. Przedszkole działa codziennie, od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17:00.
 2. Realizacja podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego odbywa się w czasie codziennych zajęć, w wymiarze  5 godzin dziennie w czasie ustalonym przez organ prowadzący.

 

§ 22

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor Przedszkola, może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 roku.

Przyjęcie dziecka uzależnione jest od stopnia jego gotowości do pobytu w Przedszkolu i od sytuacji rodzinnej.

 1. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej.
 2. Dziecko takie musi być zgłoszone do dyrektora Przedszkola przed zakończeniem rekrutacji na następny rok  szkolny. Późniejsze zgłoszenie może skutkować nie przyjęciem do Przedszkola nr 9 ze względu na brak miejsc.
 3. Dzieci 5 i 6-letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Dyrektor przedszkola kontroluje spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez egzekwowanie usprawiedliwienia przez rodziców nieobecności dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.
 5. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów i postępowaniom egzekucyjnym w administracji.

 

 

§ 23

 1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się corocznie w formie elektroniczne, w miesiącach marzec-kwiecień, w dniach podanych przez organ prowadzący.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Łomża.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.2, niż liczba wolnych miejsc dyrektor powołuje Komisję ds. Rekrutacji.
 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria;

1)    wielodzietność rodziny kandydata;

2)    niepełnosprawność kandydata;

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. W przypadku równorzędnych wyników lub jeśli będą nadal wolne miejsca nastąpi drugi etap postępowania rekrutacyjnego, którego kryteria ustalone zostaną przez dyrektora w porozumieniu z organem  prowadzącym. Kryteria te będą podane do publicznej wiadomości wraz z uruchomieniem naboru elektronicznego.
 2. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dzieci do Przedszkola decyduje dyrektor.

 

§ 24

 1. Podstawą jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział.
 2. W oddziale zgrupowane są dzieci w zbliżonym wieku.
 3. Liczba oddziałów jest ustalana corocznie w arkuszu organizacyjnym Przedszkola.
 4. Liczba wychowanków w oddziale nie przekracza 25.
 5. W przedszkolu można utworzyć grupy międzyoddziałowe.

 

§ 25

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program  wychowania przedszkolnego.
 3. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego
 4. Program ten powinien uwzględniać w całości podstawy programowej  wychowania przedszkolnego.

§ 26

 1. Godzina pracy w Przedszkolu trwa 60 minut.
 2. W Przedszkolu na prośbę rodziców mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: nauka języka obcego, lekcje tańca, gimnastyka korekcyjna, rytmika, nauka pływania, kółka zainteresowań.
 3. Zajęcia dodatkowe prowadzone są odpłatnie dla wychowanków, których rodzice wyrazili taką wolę.
 4. Dzieci nie biorące udziału w zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela danej grupy
 5. Zajęcia z religii organizowane są na życzenie rodziców wychowanków, nieodpłatnie.
 6. Czas trwania zajęć dodatkowych oraz zajęć z religii uzależniony jest od wieku wychowanków i wynosi:

1)    15 minut dla oddziałów trzy- i czterolatków

2)    30 minut dla oddziałów pięcio- i sześciolatków.

 1. W przedszkolu mogą być organizowane występy grup teatralnych i muzycznych opłacane przez rodziców.

 

§ 27

 1. Dyrektor powierza opiekę nad oddziałem dwóm nauczycielom,  w przypadku 10 godzinnego czasu pracy oddziału;  jednemu nauczycielowi w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału.
 2. Nauczyciel wychowawca, w miarę możliwości, opiekuje się danym oddziałem przez cały czas uczęszczania dziecka do przedszkola.
 3. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy dbałość o właściwe zachowanie wychowanków, o przekazanie im norm i zasad postępowania, przestrzeganie praw dziecka, wspieranie wychowanków w uczeniu się i aktywnym uczestniczeniu w zajęciach, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do bliskiej współpracy z rodzicami wychowanków i z innymi nauczycielami pracującymi w Przedszkolu.
 4. W razie nieobecności nauczyciela w pracy dyrektor organizuje za niego zastępstwo.
 5. Praca wychowawczo-dydaktyczna w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.
 6. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego mogą być zatrudnieni  specjaliści /m.in. logopeda, psycholog, terapeuta SI, terapeuta pedagogiczny/ w celu wspomagania rozwoju dzieci
 7. Nauczyciele specjaliści w szczególności:

1)   Rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci

2)   Prowadzą zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, stymulujące, socjoterapeutyczne

3)   Udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne

4)   Prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.

 

Rozdział 6. Nauczyciele i  inni pracownicy przedszkola

§ 28

 1. Nauczycielowi podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przysługuje prawo do ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
 2. Nauczyciele mają prawo do:

1)   szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i wychowanków,

2)   wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

3)   współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metody realizacji programu,

4)   jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

5)   stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego

 

 1. Nauczyciele mają obowiązek:

1)    traktowania wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,

2)    dbania o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i po za terenem w czasie wycieczek, spacerów. Jest odpowiedzialny za życie dzieci

3)    znać i przestrzegać przepisy bhp, p/poż, przepisy ruchu drogowego

4)    planowania swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i prowadzenia jej zgodnie z wymogami wynikającymi z przyjętych programów wychowywania przedszkolnego. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za jakość swojej pracy

5)    współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach   wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zdań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

6)    udziału w zebraniach rady pedagogicznej przedszkola

7)    wspierania rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań

8)    stosowania zasad poprawności językowej

9)    prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowanie tych obserwacji

10) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami„

11) planowania własnego rozwoju zawodowego, systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

12) prowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolaka) z  początku roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej

13) współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną

14) dbać o warsztat pracy przez gromadzenie pomowcy naukowych i troszczyć się o estetykę pomieszczeń

15) eliminować przyczyny niepowodzeń dzieci

16) realizować zalecenia dyrektora i osób kontrolujących.

3a Do zadań nauczyciela należy także :

1)    stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania

2)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,

3)    uczestniczenie w zebraniach i spotkaniach z rodzicami.

 1. Obowiązkiem nauczyciela i instruktora prowadzącego zajęcia dodatkowe jest;

1)   planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz  odpowiedzialność za ich jakość.

2)    rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków.

3)    dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci

4)   przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

5)   dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

 1. Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:

1)    życie, zdrowie, bezpieczeństwo oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju powierzonych jego opiece dzieci

2)    dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.

 

§ 29

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są  pracownicy administracji  / intendent, samodzielny referent, referent, główny księgowy, pomoc administracyjna/   i obsługi  /woźna, pomoc nauczyciela, kucharka, pomoc kucharki, robotnik/ .
 2. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych ustala dyrektor.
 4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 5. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z dyrektorem, nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci, ich bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania przedszkola.
 6. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do stosowania zasad poprawności językowej w kontaktach z dziećmi i dorosłymi

 

§ 30

 1. Referent prowadzi kancelarię przedszkola

1)    Odpowiada za prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych

2)     Prowadzi dokumentację inwentarzową zgodnie z obowiązującymi przepisami

3)    Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

 1. Intendent prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1)    Nadzoruje sporządzanie posiłków zgodnie z wymogami zdrowotnymi dotyczącymi żywienia dzieci

2)    Zaopatruje Przedszkole w żywność i sprzęt

3)    Odpowiada za wdrożenie systemu HACCP w Przedszkolu

4)    Załatwia sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu / remonty, konserwacja/

5)    Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

 1. Kucharka przyrządza punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki

1)    Współpracuje z intendentem

2)    Bierze udział w ustalaniu jadłospisu

3)    Przyjmuje produkty z magazynu

4)    Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora

5)    Współodpowiada z intendentem za wdrożenie systemu HACCP w przedszkolu.

 1. Pomoc kuchenna pomaga kucharce w przyrządzaniu posiłków

1)    Utrzymuje w czystości pomieszczenia i naczynia kuchenne

2)    Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

 1. Pomoc nauczyciela pomaga nauczycielowi w czynnościach opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci

1)    Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

 1. Woźna utrzymuje w czystości przydzielone pomieszczenia i w stanie używalności powierzony sprzęt.

1)    Wykonuje inne czynności wynikające z organizacji przedszkola

 1. Robotnik gospodarczy odpowiada za sprzęt  i urządzenia terenowe w ogrodzie przedszkolnym

1)    Dokonuje napraw i konserwacji w placówce.

2)    Dba o czystość i porządek wokół budynku.

3)    Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

 1. Główna księgowa jest koordynatorem i kontrolerem wszystkich operacji finansowych i gospodarczych w przedszkolu

1)    Wspólnie z dyrektorem reprezentuje jednostkę na zewnątrz.

2)    Podpisuje dokumenty składane do banku.

3)    Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

 1. Samodzielny referent prowadzi obsługę płacową w placówce.

1)    Współpracuje z główną księgową.

2)    Dokonuje rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym.

3)    Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

10. Pomoc administracyjna pomaga referentowi w prowadzeniu kancelarii  przedszkola, współpracuje z główną księgową.

1)    Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

 

Rozdział 7. Wychowankowie przedszkola

§ 31

 1. Wychowankowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka przyjętej 20 września 1989r. przez ONZ i ratyfikowanej przez RP w 1991r. oraz przepisów oświatowych i niniejszego statutu.
 2. Wychowankowie Przedszkola mają prawo do:

1)   szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,

2)   bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu, zaspokajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,

3)   interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia,

4)   wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach,

5)   swobody wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych, co najmniej kilku zajęć tygodniowo.

 1. Wychowankowie mają obowiązek:

1)   bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych,

2)   poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych,

3)   stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielem, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola,

4)   uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

 

Rozdział 8. Rodzice i opiekunowie

§ 32

 1. Rodzice mają prawo do:

1)   uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

2)   dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich dzieci,

3)   rzetelnej informacji o postępach  i zachowaniu dziecka,

4)   wsparcia ze strony nauczycieli Przedszkola w razie problemów wychowawczych,

5)   partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Przedszkola

6)   zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale

7)   wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, np. Radę Rodziców

8)    uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.

 1. Rodzice mają obowiązek:

1)   wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,

2)   starać się wzmacniać wysiłki Przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój wychowanków,

3)   dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka,

4)   angażować się, jako partnerzy, w działania Przedszkola, aktywnego udziału w wyborach i współdziałaniu w Radzie Rodziców,

5)   informować nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.

6)   terminowo wnosić opłaty za pobyt dziecka w  Przedszkolu wg wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący

7)   przyprowadzać do Przedszkola zdrowe dzieci

8)   przestrzegać czasu pracy przedszkola, w przypadku pozostania dzieci po określonej w organizacji pracy Przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostaną obciążeni rodzice

9)   przestrzegać niniejszego statutu

10)  przestrzegać uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

11)  zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola dzieciom podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

12)  wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 1. Do form współpracy Przedszkola z rodzicami należą:

1)    Zebrania ogólne i grupowe

2)    Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, logopedą, terapeutami

3)    Zajęcia otwarte

4)    Kąciki dla rodziców

5)    Imprezy, uroczystości przedszkolne

6)    Spotkania w ramach „Akademii rodziców”

 

Rozdział 9. Postanowienia  inne

§ 33

 1. Na terenie Przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.
 2. W Przedszkolu mogą działać wolontariusze.
 3. Za zgodą organów Przedszkola na jego terenie mogą działać stowarzyszenia.
 4. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.
 5. W roku szkolnym na zasadzie skierowania mogą być przyjęci uczniowie w celu odbycia praktyki w kuchni Przedszkola. Praktyka jest nieodpłatna
 6. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
 7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

§ 34

 1. Zmiany w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna poprzez podjęcie stosownych uchwał : uchylenia niektórych punktów., zmian w treści zapisu, dodania nowych punktów.
 2. Rada Pedagogiczna uprawnia dyrektora przedszkola po pięciu nowelizacjach do sporządzenia tekstu jednolitego i opublikowania go w drodze własnego obwieszczenia.
 3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenie statutu w miejscu widocznym w    placówce.
 4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 5. Statut  wchodzi w życie z dniem  01.03.2014r.

 

 

Statut zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej w dniu 28.02.2014r.

 

 

Zał. nr 1

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci  z  Przedszkola Publicznego nr 9 w Łomży:

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane do placówki w godzinach 630 - 830.
 2. W przypadku spóźnienia lub nieobecności dziecka w danym dniu fakt ten zgłaszany jest telefonicznie pracownikom przedszkola, notowany w zeszycie zgłoszeń.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 4. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać  pracownikom placówki w sali zajęć. Od momentu przekazania odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi przedszkole.
 5. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.
 6. / uchylony/
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważniać określoną osobę do jednorazowego odbioru dziecka z placówki. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
 8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 10. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 11. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych).
 12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 13. Dziecko wezwane do domu przez domofon powinno być sprowadzone przez panią woźną. W wypadku jej nieobecności opiekun zobowiązany jest wejść do sali.
 14. Dzieci powinny być odbierane z placówki w godzinach 1445 - 1700 wcześniejszy odbiór powinien być zgłaszany nauczycielowi. W momencie przekazania dziecka osobie odbierającej, ta przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Do odbioru z przedszkola dziecka ..........................................upoważniamy następujące osoby.

( imię i nazwisko)

 

1.    ..............................      ...................................     ................................

( imię i nazwisko)              ( miejsce zamieszkania)        (nr telefonu)

 

2.    .............................        ..................................        .............................

( imię i nazwisko)             ( miejsce zamieszkania)          (nr telefonu)

 

3.    .............................        .................................          ............................

( imię i nazwisko)             ( miejsce zamieszkania)           (nr telefonu)

 

4.    ............................          ................................          ...........................

( imię i nazwisko)             ( miejsce zamieszkania)          (nr telefonu)

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka – od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę.

 

.................................................

( miejscowość, data)

..................................                                      ............................................

(podpis matki/opiekunki dziecka)                            (podpis ojca /opiekuna dziecka)

 

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Do odbioru z przedszkola dziecka ..........................................upoważniamy następujące osoby.

( imię i nazwisko)

 

1.    .........................         ...........................            .............................

( imię i nazwisko)       ( miejsce zamieszkania)          (nr telefonu)

 

2.    .........................         ...........................             .............................

( imię i nazwisko)        ( miejsce zamieszkania)             (nr telefonu)

 

3.    .........................         ...........................             ..............................

( imię i nazwisko)       ( miejsce  zamieszkania)            (nr telefonu)

 

4.    .........................          ............................            ..............................

( imię i nazwisko)       ( miejsce zamieszkania)              (nr telefonu)

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka – od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę.

 

.................................................

( miejscowość, data)

.................................................                                      .................................................

(podpis matki/opiekunki dziecka)                                                                                 (podpis ojca /opiekuna dziecka)

Data powstania: czwartek, 13 mar 2014 14:21
Data opublikowania: czwartek, 13 mar 2014 14:42
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1294 razy