Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W ŁOMŻY

czwartek, 13 mar 2014 14:21
Podstawa prawna: 1. Przedszkole działa na podstawie; 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm.), 2) ustawy z dnia 26 stycznia1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97 poz.674, z późn. zm.), 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r.. nr61, poz.624 z póź. zm.) 4) inne obowiązujące akty prawne, aktu założycielskiego oraz niniejszego statutu.