Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

Likwidacja barier architektonicznych w ramach programu Przedszkole przyjazne wszystkim dzieciom

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Łomża: Likwidacja barier architektonicznych w ramach programu Przedszkole przyjazne wszystkim dzieciom
Numer ogłoszenia: 130736 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Publiczne Nr 9 , ul. Prusa 11A, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2188293, faks 0-86 2188293.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja barier architektonicznych w ramach programu Przedszkole przyjazne wszystkim dzieciom.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Częściowy demontaż istniejącego i wykonanie nowego wg dokumentacji wejścia do budynku-nad całością nowoprojektowanego wiatrołapu przewidziano zadaszenie panelem z poliwęglanu na konstrukcji metalowej malowanej proszkowo. 2. Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych - konstrukcja pomostów podestów ze stali ocynkowanej, poręcze ze stali kwasoodpornej wg dokumentacji technicznej. 3. Rozbiórka ciągu pieszego w zakresie opracowania. 4. Wykonanie nowego ciągu pieszo-jezdnego zgodnie z dokumentacją. Podbudowa Spadek poprzeczny nawierzchni na całym odcinku od 1,5% do 2% jednostronny. Konstrukcja składa się z: - w-wy odsączającej z piasku gr. 10 cm; - w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. - nawierzchni z betonowych kostek brukowych wys. 8 cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm. - Krawężnik betonowy 15x30 cm układany na ławie z betonu C12/15 (B 15). 5. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.23.00-4, 45.42.11.40-7, 45.43.10.00-7, 45.22.38.00-4, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 uPZP oraz spełniają niżej wymienione. warunki określone zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Osoba, wyznaczona do kierowania robotami musi posiadać: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności budowlanej(1 osoba) oraz mieć doświadczenie min. 2 lata w kierowaniu robotami .

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolnością kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 100 000,00 zł i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności , związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000,00. zł, tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel ( tj. po uwzgędnieniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pp9.biplomza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Publiczne Nr 9 18-400 Łomża ul. Prusa 11a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 9 18-400 Łomża ul. Prusa 11a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 cze 2015 14:05
Data opublikowania: poniedziałek, 1 cze 2015 14:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 wrz 2015 09:58
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1575 razy