Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymiana posadzki w Przedszkolu Publicznym Nr 9.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


Łomża: Wymiana posadzki w Przedszkolu Publicznym Nr 9
Numer ogłoszenia: 96250 - 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Publiczne Nr 9 , ul. Prusa 11A, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2188293, faks 0-86 2188293.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana posadzki w Przedszkolu Publicznym Nr 9.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - rozebranie istniejącej posadzki z płytek pcv - rozebranie listew drewnianych przyściennych - rozebranie osłon grzejnikowych bez ponownego montażu - wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę. - ułożenie nowej wykładziny wg wzoru załączonego do przetargu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.43.21.11-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 uPZP oraz spełniają niżej wymienione. warunki określone zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia tj budowie kanalizacji.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, które spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Osoba, wyznaczona do kierowania robotami musi posiadać: uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności budowlanej (1 osoba) oraz mieć doświadczenie min. 2 lata w kierowaniu robotami .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolnością kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 50 000,00 zł i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności , związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 50 000,00. zł, tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel ( tj. po uwzględnieniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pp9.biplomza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Publiczne Nr 9 18-400 Łomża ul. Prusa 11a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 9 18-400 Łomża ul. Prusa 11a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu:

 

1. Proszę podać parametry wykładziny PCV, czy ma być homogeniczna czy heterogeniczna ? jaka klasa użytkowa P,M czy T ?

Odp. parametry wykładziny znajdują się w Specyfikacji Technicznej

2. Na jaka kwotę  maja być wykazane roboty objęte zakresem wymiany wykładzin?

Odp. Prace przy układaniu wykładzin zgrzewanych na kwotę 50 000,00 zł każda.

3. Ile mb jest przy rozbiórce listew drewnianych ?

Odp. Przedmiar stanowi funkcję pomocnicza, dokładną ilość proszę określić podczas wizji lokalnej.

4. Czego dotyczy pkt. 3 w przedmiarach robót?

Odp. Dotyczy demontażu osłon grzejnikowych bez ponownego montażu. Ilość proszę określić podczas wizji lokalnej.

 

5. Proszę określić pkt. 10 –przedmiaru- czy chodzi o listwy czy wywiniecie cokołu na ścianę i ilość mb ?

Odp. sposób wykonania i ilość mb określona jest w pkt. 10 przedmiaru robót.

6. Czy podana ilość tj. 238,39m2 to powierzchnia plaska?

Odp. Jest to powierzchnia płaska, proszę zwrócić uwagę na wizualizację wykładziny.

7. W rozdziale V Specyfikacji – w robotach montażowych wykładzin nie ma szczegółowych wymogów posiadania kierownika budowy, ani konkretnej szkoły która dawałaby kwalifikacje, posiadamy Certyfikaty Autoryzowanego Wykonawstwa czy to wystarczy

Odp. Inwestor wymaga osoby doświadczonej w zakresie robót budowlanych z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W sprawie kwalifikacji kierownika budowy odsyłam do Prawa Budowlanego.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 27 kwi 2015 13:33
Data opublikowania: poniedziałek, 27 kwi 2015 13:47
Data edycji: czwartek, 30 kwi 2015 12:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 maj 2015 11:55
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1608 razy
Ilość edycji: 1