Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 2 /14 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W ŁOMŻY

w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji dzieci w PP9 z dnia 01 kwietnia 2014r. Na podstawie art.20zb ust.1 ustawy o systemie oświaty zarządza się co następuje: § 1 Wprowadza się Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2014/15 w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Łomży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2014r

Załącznik do zarządzenia dyrektora 2/14

Regulamin rekrutacji

dzieci do Przedszkola Publicznego nr 9       w Łomży

na roku szkolnym 2014/2015

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7)
 3. Statut Przedszkola Publicznego nr 9 w Łomży.

§ 1
Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do Przedszkola Publicznego nr 9 w Łomży przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie miasta Łomża.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.
 3. Dziecko w wieku 6 i 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Liczba miejsc określona jest w arkuszu organizacyjnym przedszkola .
 5. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie rejestracji elektronicznej i dostarczonej do przedszkola wydrukowanej z systemu i podpisanej przez rodziców /opiekunów prawnych/ karty „Deklaracji” /dzieci pozostające w placówce/ lub karty „Zgłoszenia dziecka" /dzieci nowe/.

§ 2
Przebieg rekrutacji

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola trwa od 10 marca - 04 kwietnia 2014r. odbywa się drogą elektroniczną na stronie: nabor.progman.pl/lomza
 2. Rekrutacja zostaje ogłoszona w następujących formach:
  1. tablica ogłoszeń w przedszkolu
  2. strona internetowa przedszkola :

www/przedszkole9.lomza.pl

 1. Harmonogram rekrutacji
  1. od 10 marca do 21 marca - rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola wypełniają elektronicznie deklarację zgłoszenia ,drukują ją , podpisują i dostarczają do przedszkola.
  2. od 24 marca do 04 kwietnia do godz.15.00 – rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną elektronicznie wypełniają kartę zgłoszenia, drukują ją i dostarczają do przedszkola pierwszej preferencji.
  3. w sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola do 04 kwietnia powołuje Komisję Rekrutacyjną
  4. od 07 do 11 kwietnia kwalifikacja dzieci przez komisję
  5. 14 kwietnia o godz.15.00 wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu imiennej listy dzieci przyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 

§ 3
Przedszkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
  1. nauczyciel przedszkola jako Przewodniczący Komisji -Joanna Zabielska
  2. referent -Karolina Jankiewicz- Magdziak
  3. przedstawiciel Rady Rodziców - Wioletta Chrzanowska
 2. Prace komisji są protokołowane.
 3. Protokół zawiera przebieg pracy komisji oraz listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, które stanowią załącznik do protokołu.
 4. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista umieszczona jest na drzwiach wejściowych do budynku przedszkola i zawiera imiona i nazwiska dzieci, uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Lista zawiera liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. Komisja przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożone zostały wymagane dokumenty.
 6. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista ta zawiera imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 7. Jeżeli rodzice dziecka przedstawiają oświadczenia o spełnianiu kryteriów ustawowych, dodatkowych, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

1) zażądać i wskazać termin przedstawienia przez rodzica dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w tych oświadczeniach,

2) zwrócić się do prezydenta miasta o potwierdzenie tych oświadczeń. Informacje potwierdzane są w terminie 14 dni.

 1. Komisja na wniosek rodzica, sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 2. Rodzic ma prawo do złożenia takiego wniosku w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W postępowaniu uzupełniającym odwołanie składa się do dyrektora przedszkola.
 4. Dyrektor na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 przysługuje skarga do sądu administracyjnego
 6. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola pierwszej preferencji jest przesuwane do przedszkola następnej preferencji wskazanej w zgłoszeniu przez rodzica o ile we wskazanym przedszkolu są miejsca wolne.
 7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu są jeszcze wolne miejsca, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zostać zakończone do końca sierpnia. W postępowaniu uzupełniającym obowiązują te same zasady, co w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. W miarę wolnych miejsc dyrektor dokonuje przyjęć dzieci w trakcie roku szkolnego.

§ 4
Kryteria przyjęć do przedszkola

 1. Rekrutację przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się następujące zasady:

1) Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łomża.

2) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek – zamieszkania na terenie Miasta Łomża - niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria - ustawowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata- 128 pkt;

b) niepełnosprawność kandydata- 128 pkt;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 128 pkt,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata-128 pkt,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata-128 pkt,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 128 pkt,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą-128 pkt.

3. Ustala się dodatkowe kryteria i ich wartość, jak poniżej:

1) kandydat rodziców pracujących zawodowo/studiujących- 64 pkt,

2) kandydat spełniający roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne- 32 pkt,

3) kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola- 16 pkt,

4) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni płacą podatki na rzecz Miasta Łomża- 8 pkt.

 1. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń nie przekracza liczby miejsc, przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor na podstawie kart zgłoszeń.
 2. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.
 3. Do przedszkola nie zostaną przyjęte dzieci rodziców, którzy mają nieuregulowaną, zaległą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu.

Regulamin wprowadzony zarządzeniem dyrektora Nr 2 /2014 z dnia 01 kwietnia 2014r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

Data powstania: środa, 2 kwi 2014 09:16
Data opublikowania: środa, 2 kwi 2014 09:23
Data przejścia do archiwum: środa, 8 maj 2019 18:00
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2366 razy