Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Łomży z dnia 03 marca 2014 r.

w sprawie określenia kryteriów przyjęć do Przedszkola Publicznego Nr 9 w Łomży, wartości punktowych tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. Na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 w związku z art. 6 ust. 1 Ustawy z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Łomża zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Przeprowadza się rekrutację do Przedszkola Publicznego Nr 9 w Łomży, dla którego

organem prowadzącym jest Miasto Łomża na rok szkolny 2014/2015 według następujących

zasad:

1) Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łomża.

2) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek – zamieszkania na terenie Miasta Łomża - niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria - ustawowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 2

1. Ustala się, iż powyższe kryteria mają wartość w roku szkolnym 2014/2015 – po 128 pkt każde.

§ 3

1. Do potwierdzenia powyższych kryteriów określa się następujące /niezbędne/ dokumenty:

1) akty urodzenia/odpisy skrócone aktów urodzenia lub Karta Dużej Rodziny –

Miasta Łomża,

2) kserokopia orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność kandydata, bądź jednego/obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata,

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

4) kserokopia wyroków sądowych stwierdzających objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 4

  1. Na rok szkolny 2014/2015 ustala się dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkola i wartość punktową tych kryteriów, jak poniżej:

1) kandydat rodziców pracujących zawodowo/studiujących - 64 pkt,

2) kandydat spełniający roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - 32 pkt,

3) kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola - 16 pkt,

4) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni płacą podatki na rzecz Miasta Łomża

- 8 pkt.

§ 5

1. Na rok szkolny 2014/2015 ustala się obowiązek potwierdzenia kryteriów wymienionych w § 4 dokumentami jak poniżej:

1) kandydat rodziców pracujących zawodowo/studiującychoświadczenie,

2) kandydat spełniający roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

wewnętrzne dokumenty przedszkola,

3) kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola - wewnętrzne

dokumenty przedszkola,

4) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni płacą podatki na rzecz Miasta Łomża

oświadczenie.

§ 6

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego Nr 9 w Łomży.

 

Data powstania: poniedziałek, 3 mar 2014 14:20
Data opublikowania: poniedziałek, 3 mar 2014 15:03
Data przejścia do archiwum: środa, 8 maj 2019 18:00
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1108 razy