Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :"Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren Przedszkola Publicznego Nr 9 - Etap1"

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp, uPzp) Zamawiający Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych:

1. została wybrana - zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp - oferta firmy:

Zakład Budowlano - Instalacyjny "DOMET" s.c.

Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik

Łomża ul. Rycerska 1A

z ceną brutto 79197,01 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru (cena - waga 100%) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium najniższa cena brutto

1

Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach Łomża ul. Konstytucji 3-ego Maja 2A lok.55

92,56 pkt

2

MASBUD INVEST Sp. z o.o. Suwałki, ul. Rzemieślnicza 12

78,12 pkt

 

3

Zakład Budowlano - Instalacyjny "DOMET" s.c.

Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik

Łomża ul. Rycerska 1A

 

100 pkt

Data powstania: poniedziałek, 21 paź 2013 12:11
Data opublikowania: poniedziałek, 21 paź 2013 12:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 paź 2013 09:03
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1227 razy