Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren Przedszkola Publicznego Nr 9 - Etap 1

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Łomża: Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren Przedszkola Publicznego Nr 9 - Etap 1
Numer ogłoszenia: 401826 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Publiczne Nr 9 , ul. Prusa 11A, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2188293, faks 0-86 2188293.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren Przedszkola Publicznego Nr 9 - Etap 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Utwardzenie terenu przedszkola i wymiana nawierzchni placu manewrowego - rozbiórka starej nawierzchni - wykonanie podbudowy - wykonanie nowej nawierzchni a) kostka betonowa 8 cm kolorowa b) podsypka piaskowo cementowa gr 5 cm c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm d) warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm 2. wykonanie bramy wjazdowej. - rozbiórka części ogrodzenia - wykonanie nowej bramy przesuwnej - wykonanie furtki - wykonanie części nowego ogrodzenia - wykonanie zasilania elektrycznego bramy 3. Remont rampy zewnętrznej (obłożenie gresem, przebudowa schodów, nowa balustrada).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6, 45.22.38.00-4, 45.22.35.00-1, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osoby które nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy oraz spełniają nw. warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem zakresowi porównywalnemu z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 150 000,00zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Osoby, wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnej branży, muszą posiadać wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży. Wymagane jest, żeby kierownik budowy posiadał uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia i doświadczenie min 2 lata na podobnym stanowisku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolnością kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 150 000,00 zł i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 150 000,00 zł,.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pp9.biplomza.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkola Publicznego Nr 9. ul. Prusa 11a Łomża Pokój Nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedszkola Publicznego Nr 9. ul. Prusa 11a Łomża Pokój Nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 paź 2013 12:55
Data opublikowania: czwartek, 3 paź 2013 14:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 paź 2013 09:32
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1159 razy